Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Piotrków w liczbach

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =

Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkują w nim 71.252 osoby (GUS na dzień 31.12.2021r.).

 Struktura ludności wg grup ekonomicznych:

 
  2018 2019 2020 2021

Ogółem

73.670
/100%/

73.090
/100%/
72.250
/100%/

71.252
/100%/

Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/

12.863
/17,46%/

12.710
/17,39%/
12.477
/17,27%/

12.307
/17,27%/

Wiek produkcyjny
M/18-64 lat/
K/18-59lat/

M  22.522
/30,57%/
K 20.430
/27,73%/

M  22.100
/30,24%/
K 20.038
/27,42%/
M  21.662
/29,98%/
K 19.759
/27,35%/

M  21.226
/29,79%/
K 19.384
/27,20%/

Wiek poprodukcyjny

17.855
/24,24%/

18.242
/24,96%/
18.352
/25,40%/

18.335
/25,73%/

Ruch naturalny ludności:

 

2018

2019 2020 2021

Małżeństwa

623

609 421 544

Urodzenia 

613

536 545 454

Zgony

957

909 1.107 1.164

Przyrost naturalny

- 344

- 373 - 562 - 710

Migracje ludności:  

 

2018
2019 2020
2021

Napływ ludności – ogółem

452

434 358 431

z zagranicy

25

b.d. b.d. b.d.

odpływ ogółem

1.285

771 1.050 1.348

za granice

1

3 b.d. b.d.

Saldo migracji

- 833

- 337 -692 -917
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wg stanu na koniec 2021 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 287,92 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 283,54 km 
 

 

2018
2019 2020

2021

Sieć wodociągowa 
w km /bez przyłączy/
181,40
187,64 190,72 193,96
Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/
176,92
179,53 180,71 183,04
Liczba połączeń wodociągowych do budynków i innych obiektów
7.090
7.222 7.340 7.433
Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków i innych obiektów
4.468
4.658 4.812 4.895


CIEPŁOWNICTWO

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 51,890 km, w tym:

 
sieć magistralna
w km
sieć rozdzielcza
w km
sieć przyłączeniowa
w km
2018 13,54 15,43 21,65
2019 13,54 15,43 21,65
2020 13,92 15,82 21,82
2021 13,92 15,83 22,14
 

GOSPODARKA ODPADAMI

Selektywnie zebrane odpady Makulatura (Mg)
Szkło (Mg)
Tworzywa sztuczne (Mg)
 Odpady wielkogabarytowe  (Mg)
2019 ​ 1.381,338 1.877,25 963,823 341,585
2020 ​ 977,704 1.109,35 1.554,13 790,60
2021 449,627 1.156,55 769,53 1.130,63

 

Odpady niebezpieczne Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Mg)
Tekstylia (Mg)
Przeterminowane leki (Mg)
2019  43,622 4,859 1,616
2020​  25,15 12,3 3,0273
2021  16,80 11,43 3,8214

 
    
Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2021 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa
Gmina
Powiat
0 – Grunty 189.373.547,25 27.624.441,19
I - Budynki 321.066.181,73 57.461.843,99
II - Budowle
651.647.627,12 6.629.589,75
III – Kotły, maszyny energetyczne
  5.553.803,78  301.317,51
IV – Maszyny, urządzenia, aparaty
   12.769.118,82 2.399.101,30
V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne
    660.297,02    233.313,56
VI – Urządzenia techniczne
 53.383.834,36 2.444.703,97
VII – Środki transportu
       3.029.175,14   608.784,58
VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie
      13.239.961,23 2.259.143,59
Pozostałe mienie (należności długoterminowe, wybrane aktywa obrotowe, środki trwałe w budowie oraz długotrwałe aktywa finansowe)
         135.671.781,11  20.797.669,92
Wartości niematerialne i prawne
          15.372.929,45      991.822,55
Ogółem 1.401.768.257,01 121.751.731,91

Na koniec 2021 roku:
  • Ilość przedsiębiorców z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność do końca 2021 roku – 5.350, co stanowi 99,9 % ilości podmiotów wpisanych do końca roku 2020,
  • Ilość przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), które rozpoczęły działalność w 2021 roku – 352,
  • Ilość przedsiębiorców wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) w 2021 roku – 357.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON:
 
2018
2019 2020 2021
Sektor publiczny 198 186 186 190
Sektor prywatny 7.292 7.261 7.528 7.670
Ogółem
7.490 7.447 7.714 7.860
 
W roku 2021 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
 
styczeń
czerwiec
grudzień
KRAJ
6,5
5,9
5,4
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 
6,4
6,1
5,6
MIASTO Piotrków Trybunalski
6,1
5,9
5,5
POWIAT PIOTRKOWSKI
5,9
5,6
5,3
 
 
 

Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które dostępne są tutaj

Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 wejście A pok. 218
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 32
e-mail: k.szymanska@piotrkow.pl
tel. +48 44 732 18 75
e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl