Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

Informacja dla uczestników Programu

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =

Informacja dla uczestników Programu „Rodzina +4”

Cztery kroki do Programu „Rodzina +4”

1. Przygotuj konieczne dokumenty:
W celu uzyskania Kart Programu „Rodzina +4” należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie kart następujące dokumenty:
•     w przypadku rodziców/opiekunów – dowód tożsamości,
•     w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna,
•     w przypadku dzieci do lat 6 – akt urodzenia,
•     w przypadku studentów do 25 roku życia – aktualna legitymacja studencka,
•     dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej – zaświadczenie z akt ewidencji ludności o aktualnym zameldowaniu na terenie Piotrkowa Trybunalskiego (z referatu Ewidencji Ludności),
•     w przypadku rodzin zastępczych - postanowienie sądu dotyczące ustanowienia rodziny zastępczej,
•     w przypadku rodzinnych domów dziecka - umowę o pełnieniu funkcji rodzinnego domu dziecka i postanowienie sądu dotyczące ustanowienia rodzinnego domu dziecka.

2. Wypełnij wniosek:
Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami. Dane wszystkich osób widniejących we wniosku muszą być kompletne. Karty Programu zostaną wydane w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3. Złóż wniosek:
Wypełniony wniosek wraz z konieczną dokumentacją należy złożyć w Referacie Spraw Społecznych, w pokoju 309, w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim (Pasaż Karola Rudowskiego 10).
4. Odbierz Karty Programu „Rodzina +4”:
Po zweryfikowaniu dokumentów, każda osoba z rodziny wskazana we wniosku otrzyma imienną Kartę uprawniającą (wraz z dokumentem tożsamości lub legitymacją szkolną/studencką) do skorzystania z ulg proponowanych przez Partnerów Programu.

Pliki do pobrania:
- Wniosek o wydanie Kart Programu „Rodzina +4”,
- Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Programu „Rodzina+4”,
- Wzór Karty Programu „Rodzina +4”,
- Wzór porozumienia z Partnerami Programu „Rodzina +4”,
- Uchwała Nr XXXI/617/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Rodzina +4”.