Rozpoczęliśmy wybory do Komitetu Monitorującego RPO WŁ 2014-2020

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 - 2020).
Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 - 2020)
Liczba dostępnych miejsc w Komitetach Monitorujących dla reprezentantów organizacji pozarządowych oraz ich zastępców wynosi pięć:

a)    jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska;

b)    jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;

c)    jedno dla przedstawiciela organizacji reprezentujących ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja);

d)    jedno dla przedstawiciela organizacji działających na terenach wiejskich lub działających na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego;

e)    jedno dla przedstawiciela organizacji działających na rzecz rewitalizacji lub przedsiębiorczości społecznej.

Kandydat, zgłaszając się, wskazuje od razu swojego zastępcę, który w razie jego nieobecności będzie uczestniczył w pracach Komitetu (należy zgłaszać kandydata na członka komitetu oraz kandydata na zastępcę członka Komitetu).  Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

Dopuszcza się by kandydat na członka i zastępcę członka Komitetu reprezentowali różne sfery działalności (lub wywodzili się z różnych organizacji) ujęte w obrębie kategorii wskazanych w jednej literze (np. w przypadku miejsca dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz rewitalizacji lub przedsiębiorczości społecznej dopuszcza się aby członkiem Komitetu był reprezentant organizacji działającej w obszarze rewitalizacji, a zastępcą -  reprezentant organizacji działającej w obszarze przedsiębiorczości społecznej lub odwrotnie).

Kandydat powinien posiadać doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji RPO WŁ 2014 – 2020, powinien charakteryzować się zdolnością analitycznego myślenia, komunikatywnością, samodzielnością, kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole, logicznym formułowaniem argumentów i umiejętnością wystąpień publicznych.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje prawo wyborcze lub co najmniej jednej ponadbranżowej federacji.  Prawo wyborcze przysługuje:

a)    organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego;

b)    wpisanemu do KRS, nieposiadającemu osobowości prawnej oddziałowi terenowemu organizacji pozarządowej, o ile siedziba oddziału terenowego mieści się na terenie województwa łódzkiego – w przypadku organizacji pozarządowej, której siedziba znajduje się poza terenem województwa łódzkiego.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 14 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy
i siedziby.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres: malgorzata.kowalska1@lodzkie.pl (zwracamy uwagę na cyfrę po nazwisku).

Złożenie zgłoszenia potwierdzane jest poprzez wiadomość zwrotną do nadawcy. Potwierdzenie zgłoszenia nie oznacza, że dokumentacja została wypełniona prawidłowo.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 1 lutego 2014 o godz. 23.59.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

Więcej: TUTAJ
← powrót