Dzisiaj: Poniedziałek 14 czerwca 2021

Koronawirus: ułatwienia dla mieszkańców - aktualizacja

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 8 =
Link
6 + 8 =
miasto
Stan epidemii spowodował wiele zmian w urzędowych przepisach, których celem są ułatwienia dla mieszkańców. W zbiorczej informacji przedstawiamy wszystkie z nich.
Referat Komunikacji

Do 180 dni został wydłużony termin na:
- złożenie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wcześniej  rejestrowanego na terytorium Polski,
- zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Powyższe zmiany dotyczą pojazdów nabytych, zbytych lub sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  po 1 marca 2020 r.

Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia   epidemicznego lub stanu epidemii, upływa termin ważności:
 prawa jazdy,
 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem  przewożącym wartości pieniężne,
 legitymacji instruktora prawa jazdy,
 uprawnień do kierowania pojazdami,
 wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, albo ukończenia szkolenia uzupełniającego
to ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii) albo stanu epidemii.

Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub jest poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.
 
Wydane podczas rejestracji pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz pojazd posiada ważne badanie techniczne.

Referat Architektury i Budownictwa
 
Wnioski z zakresu architektury i budownictwa można składać za pomocą poczty elektronicznej. Podania wraz załącznikami w formie skanów w sprawach dotyczących: m. in.:
wydania lub zmiany pozwolenia na budowę,
wydania pozwolenia na rozbiórkę,
przeniesienia pozwolenia na budowę (zmiana inwestora),
zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,
zgłoszenia rozbiórki,
zgłoszenia z projektem budowlanym,
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
można wysłać na adres e-urzad@piorkow.pl.
 
Tak złożone podania będą podlegały wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych (dostarczenia oryginałów dokumentów) w terminie 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. W tym czasie Urząd Miasta dokona analizy złożonej elektronicznie dokumentacji, tak by móc załatwić sprawę możliwie szybko po dostarczeniu wymaganych oryginałów.

Referat Gospodarki Nieruchomościami
 
Zmienione zostały terminy opłat za użytkowanie wieczyste:
opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.
opłatę roczną  za 2020 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 Referat Podatków i Opłat Lokalnych
 
Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:
• mogą wystąpić z wnioskiem o przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu płatności rat podatku od nieruchomości, których termin zapłaty przypadał na: kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. z zastrzeżeniem że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 marca 2020 r.
• mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Termin płatności odroczyć można nie później niż do 31 grudnia 2020.
• mogą wystąpić z wnioskiem w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości rat, których termin zapłaty przypadał w kwietniu i maju 2020 r.
← powrót